Coronavirus update 20 March Lees online
Universiteit Utrecht
English version

Beste studenten en collega’s,

Zoals we gisteren beloofden, geven we vandaag een terugkoppeling van de besluiten van het ministerie van OCW en onze doorvertaling hiervan. 

VOOR STUDENTEN

Bindend Studie Advies
Studenten die door het coronavirus niet aan de BSA-norm kunnen voldoen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de norm alsnog te halen in het studiejaar 2020-2021. Dat heeft de minister van onderwijs gisteravond, na overleg met de VSNU, verzocht aan de universiteiten. De Universiteit Utrecht voldoet graag aan het verzoek. Dit betekent concreet het volgende:
  • Eerstejaars UU-studenten die voldoende punten hebben gehaald, krijgen zoals gebruikelijk een positief bindend studieadvies (BSA).
  • Eerstejaars UU-studenten die door de situatie met het coronavirus onvoldoende punten hebben gehaald (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), krijgen een zogenoemd ‘aangehouden advies’. Dit betekent dat studenten alsnog een positief studieadvies krijgen als zij aan het eind van het tweede studiejaar tenminste de 60 studiepunten van het eerste studiejaar hebben behaald.
Een aangehouden advies is volgens de regeling van onze universiteit mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. En de situatie met het coronavirus is inderdaad een uitzonderlijke omstandigheid. Wij hopen dat dit besluit voldoende duidelijkheid biedt en zorg wegneemt bij onze studenten. Ook hopen we dat iedereen haar of zijn studie, ondanks de coronacrisis, zo goed mogelijk kan voortzetten. Voor huidige tweedejaars UU-studenten die nu al een aangehouden advies hebben volgt maatwerk via de eigen opleiding.

Aangepaste deadline aanmelding
De reguliere aanmelddeadline voor aankomende studenten met een Nederlandse vooropleiding voor een bacheloropleiding wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan (toekomstige) studenten die zich door de coronacrisis niet op tijd konden aanmelden. Het kan zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck geen doorgang kunnen vinden, omdat deze vraagt om fysieke aanwezigheid van de student. Voor masteropleidingen en studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding blijven de huidige deadlines vooralsnog van kracht. Voor zittende bachelorstudenten die komend jaar willen switchen van opleiding blijft vooralsnog de deadline van 31 juli gelden.

Aandacht voor financiële problemen studenten
Studenten kunnen in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan nu wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. Dat realiseert het Ministerie van OCW zich ook terdege. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal rekening houden met hun persoonlijke situatie. Studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO. Mocht dit nog onvoldoende zijn, dan kunnen studenten met DUO contact opnemen voor een maatwerkoplossing.

Bij studievertraging als gevolg van de coronacrisis die niet voorkomen kan worden (bijvoorbeeld doordat een stage of practica niet vervangen kunnen worden) kan een beroep gedaan worden op het profileringsfonds. Je kunt pas een aanvraag doen als de studievertraging is opgelopen, dus op zijn vroegst vanaf collegejaar 2020-2021.

Studentenorganisaties
Studentenorganisaties hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan (communicatie)advies. Wij vragen dit te laten weten via coronavirus@uu.nl. Advies omtrent (annuleren van) evenementen/studiereizen en financiële gevolgen is te vinden op de website.
VOOR STUDENTEN / DOCENTEN / MEDEWERKERS

Onderwijs blok 4

We zien dat een aantal universiteiten hebben besloten om tot het eind van het collegejaar geen fysiek onderwijs te geven. We weten dat ook bij jullie behoefte is aan duidelijkheid. Wij brengen op dit moment in kaart welke consequenties het heeft als we ervoor kiezen om het hele jaar af te ronden zonder fysieke bijeenkomsten voor onderwijs en toetsing. We kijken naar problemen die het oplevert gezien blok vier traditioneel een blok is met veel stages. Ook kijken we naar wat we kunnen leren van bijvoorbeeld onze alliantiepartners en naar mogelijkheden om onze eigen faciliteiten voor online proctoring (online gesurveilleerde toetsen) uit te breiden. Uiterlijk 27 maart nemen we een besluit.

Onderzoek/promoties
Nu het er steeds meer op lijkt dat ook (nieuwe) onderzoekswerkzaamheden en promoties gedurende langere tijd niet op locatie doorgang kunnen vinden, onderzoeken wij of een (groter) deel van de promoties na 6 april digitaal door kan gaan. Vanzelfsprekend monitoren we de situatie nauwgezet en wordt bekeken of de adviezen van het RIVM op enig moment ruimte gaan bieden om meer onderzoekers toegang te geven tot hun werkplek en/of bibliotheek. Op dit moment is de lijn zoals bekend: alleen vitale functies, dit omdat we maximaal willen bijdragen aan indamming van het virus en bescherming van kwetsbare mensen in onze samenleving.
VOOR MEDEWERKERS

Kinderopvang voor cruciale beroepsgroepen

De overheid heeft bepaald welke mensen een cruciaal beroep uitoefenen en om die reden gebruik mogen maken van kinderopvang. Dit geldt onder meer voor UU-docenten en ICT personeel. Vandaag heeft het College van Bestuur besloten dat ook dierenartsen en dierverzorgend personeel hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie hierover en de wijze van aanvragen van een werkgeversverklaring vind je op de website.
Vervolgcommunicatie
De situatie verandert snel. Het is lastig om jullie direct over alle ontwikkelingen te informeren. We doen ons best. De website wordt constant bijgewerkt. We sturen vanaf volgende week drie keer per week een mail met de belangrijkste updates, op maandag, woensdag en vrijdag. 
We wensen jullie goede gezondheid en ondanks de moeilijke omstandigheden een goed weekend toe.

Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Annetje Ottow, Vicevoorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus 
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...