Coronavirus update 12 November Read online
Universiteit Utrecht
English version
Beste collega's,
 
Dit is de coronavirus-update van 12 november 2020.

Onderwijs tweede semester
Ook al gaan de cijfers gelukkig weer de goede kant op, we moeten er helaas rekening mee houden dat ook in het tweede semester coronamaatregelen van kracht zijn. Aangezien zowel studenten als medewerkers grote behoefte hebben aan duidelijkheid hebben we de knoop doorgehakt: we handhaven in semester 2 de huidige kaders in het onderwijs, die gebaseerd zijn op landelijke afspraken van universiteiten met het ministerie van OCW. Dat wil zeggen:
  • We handhaven de uitgangspunten bij het inrichten van het onderwijs met beperkt onderwijs on campus en daarnaast online onderwijs. Alleen kleinschalige ontmoetingen kunnen plaatsvinden, grote groepen studenten worden vermeden. Bij ontmoetingen op locatie geven we prioriteit aan locatiegebonden onderwijs, onderwijsvormen waarin studenten samenwerken en contact hebben met docenten, eerstejaars studenten en (kleinere) groepen studenten voor wie communityvorming zeer belangrijk is.
  • Studenten die geen onderwijs op locatie kunnen of willen volgen, kunnen gedurende het tweede semester onderwijs (inclusief toetsing) op alternatieve wijze volgen. Bijvoorbeeld online of op een later moment.
  • Studenten die vanwege quarantaine de toets niet op locatie kunnen maken, behouden hetzelfde aantal toetskansen.
  • Indien een student een toets niet via online proctoring kan of wil maken, maakt de student de toets op een alternatieve wijze, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal toetskansen. Neem hiervoor contact op met je opleiding. Let op: dit kan wel voor studievertraging zorgen.
Veilig samenkomen en ontmoeten
Studenten en docenten hebben een grote behoefte aan samenzijn en elkaar ontmoeten. Wij vinden dat ook cruciaal. Natuurlijk moet het veilig zijn en passen binnen de regels die de overheid stelt. In de loop van blok 1 hebben we de bezetting van de onderwijsruimtes geëvalueerd. We constateren dat studenten zich goed aan de regels houden, in de praktijk in de gebouwen weinig knelpunten voordoen, en ruimtegebruik geoptimaliseerd kan worden: we kunnen sommige onderwijsruimtes intensiever benutten. Dat gaan we doen. Opleidingen maken binnen de universitair vastgestelde prioriteiten zelf keuzes over de vakken en tentamens die zij op locatie aanbieden.

Bindend Studieadvies (BSA)
We krijgen regelmatig de vraag of de BSA-norm kan worden aangepast vanwege de huidige situatie. We zien op dit moment geen aanleiding om een generieke coulancemaatregel toe te passen. Alle eerstejaarsstudenten krijgen een volledig programma aangeboden en in het afgelopen studiejaar hebben eerstejaarsstudenten nauwelijks studievertraging opgelopen. Dit geldt over de hele linie bij universiteiten in Nederland en ook bij de Universiteit Utrecht. Natuurlijk blijven wij het studieaanbod en de studievoortgang van onze studenten nauwkeurig volgen.

Promoties tijdelijk met minder gasten in het Academiegebouw
De landelijke maatregelen die gericht zijn op het verminderen van reisbewegingen zijn in het bijzonder ook van belang voor de situatie in het Academiegebouw. We hebben moeten constateren dat er dagelijks een kleine tweehonderd personen naar Utrecht kwamen om promotieplechtigheden bij te wonen. Met regelmaat hield een deel van de aanwezigen zich niet aan veiligheidsvoorschriften, ondanks herhaalde herinneringen. Dit veroorzaakt risico’s voor andere aanwezigen. Daarom zijn wij genoodzaakt om aanvullende maatregelen te nemen.
 
Promotieplechtigheden in het Academiegebouw kunnen alleen nog plaatsvinden met een beperkt aantal aanwezigen. Alleen de promovendus met eventueel partner en ouders, de (co-)promotoren, de voorzitter (en eventueel paranimfen) worden uitgenodigd in het Academiegebouw. De overige commissieleden nemen online deel aan de plechtigheid. Andere genodigden en belangstellenden hebben de gelegenheid de promotie via een livestream te volgen. Uiteraard hadden we het graag anders gezien, maar gezien de omstandigheden zijn de getroffen maatregelen noodzakelijk.

Eenmalig bedrag van 300 euro voor thuiswerken
Veel medewerkers werken momenteel vanuit huis. De universiteit ondersteunt hierbij op verschillende manieren. Zo adviseren we bij het goed inrichten van je werkplek en dragen er aan bij dat je de juiste benodigdheden hebt om thuis te werken. Als aanvulling hierop krijgen medewerkers die in de maand november 2020 in dienst zijn bij de Universiteit Utrecht 300 euro netto uitbetaald. Dit bedrag is naar eigen inzicht te besteden aan het optimaliseren van het thuiswerken, zodat je gezond en verantwoord thuis aan de slag kunt blijven. Dit bedrag ontvang je bij de salarisbetaling van november. Lees meer over dit bedrag en de voorwaarden op intranet.
 
Tegemoetkoming reiskosten (woon-werkverkeer) 2021
Gevolg van het vele thuiswerken is dat we nauwelijks meer naar de universiteit reizen. De universiteit betaalt momenteel je tegemoetkoming reiskosten toch door, ook al werk je thuis. Daarbij is de hoogte van de tegemoetkoming ongelijk omdat de reisafstanden verschillend zijn. Tot 1 januari 2021 mogen we dit van de belastingdienst onbelast uitbetalen. Daarna komen we in een nieuwe situatie waar we nu samen met andere universiteiten afspraken over maken. Je hoort hier binnenkort meer over.
 
Ten slotte
In de vorige mail stelden we voor om de week van 4 januari zoveel mogelijk vrij te plannen van afspraken en indien mogelijk verlof op te nemen. Veel mensen reageerden enthousiast, maar we begrijpen ook dat dit niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld als je een deadline hebt voor een onderzoeksaanvraag. Het is vooral een oproep om de eerste week van januari jezelf en je collega’s een rustig begin van het nieuwe jaar te gunnen. Een week, die niet direct gevuld is met allerlei verplichtingen en een volstromende mailbox. We realiseren ons ook dat de schoolvakanties de week voor kerst al starten. Als het kan en je dat wilt, kun je (ook) in die week voor kerst vrije dagen opnemen.

Met vriendelijke groeten,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...