Coronavirus update 27 March Lees online
Universiteit Utrecht
English version
Beste studenten en collega’s,

Hierbij de coronacrisis-update van 27 maart.

Onderwijs in blok 4
We hebben woensdag 25 maart laten weten dat al het universitaire onderwijs en toetsing tot 1 juni online aangeboden gaat worden. Inmiddels kunnen we ook meer duidelijkheid scheppen over de rest van blok 4.

We hebben besloten dat al het universitaire onderwijs en de toetsing van blok 4 ook na 1 juni online plaatsvindt. Uitzondering is onderwijs of toetsing dat niet kan worden vervangen door een goed online alternatief. Daarbij kun je denken aan sommige practica, stages, co-schappen en gesloten boek-toetsen. We inventariseren de komende week voor welk onderwijs het niet mogelijk is om dit volledig online af te wikkelen. Uiterlijk in de week van 6 april informeren docenten hun studenten of de cursus en de bijbehorende toets(en) volledig online plaatsvindt, of dat dit voor het betreffende onderwijs niet mogelijk is. Als het online niet mogelijk is, zal er later een besluit genomen worden over de wijze waarop onderwijs en/of toetsing plaats zullen vinden. Internationale studenten die al zijn teruggekeerd naar hun thuisland of de intentie hebben om dit binnenkort te doen, krijgen bij cursussen waar afronding volledig online niet mogelijk is de keuze om wel of niet terug te keren naar Utrecht. Voor studenten die niet terugkeren naar Utrecht wordt gezocht naar een alternatief waarbij de student in het thuisland kan blijven.

Bindend Studie Advies
Vorige week vrijdag lieten we al weten dat studenten die door het coronavirus niet aan de BSA-norm kunnen voldoen, uitstel krijgen. Daarover hebben we inmiddels meer details. We hopen hiermee de overgebleven vragen en zorgen weg te nemen.
  • Eerstejaars UU-studenten die voldoende punten hebben gehaald (45 EC of meer), krijgen zoals gebruikelijk een positief bindend studieadvies (BSA).
  • Eerstejaars UU-studenten die meer dan 7,5 EC hebben gehaald maar minder dan 45 EC (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), krijgen een zogenoemd ‘aangehouden advies’. Dit betekent dat studenten alsnog een positief studieadvies krijgen als zij aan het eind van het tweede studiejaar tenminste 60 EC hebben gehaald, waarvan minimaal 45 EC aan eerstejaarsvakken.
  • Eerstejaars UU-studenten die 7,5 EC of minder hebben gehaald, krijgen een negatief advies. De studievertraging van deze groep kan niet (alleen) door het COVID-19 virus zijn veroorzaakt.
Deadline toelating niet-EU studenten
De aanmelddatum voor niet-EU ingezetenen die zich willen aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding blijft van kracht en is 1 april. We kiezen hiervoor omdat voor deze studenten, in tegenstelling tot de Nederlandse en EU-studenten, nog een traject volgt om een verblijfsvergunning te regelen. Indien deze studenten niet alle stukken al op 1 april kunnen inleveren, is er de mogelijkheid om ontbrekende stukken op een later moment aan te leveren. Daarin willen we coulant zijn.

Overgang Bachelor-Master
Voor besluitvorming over de voorwaarden waarop doorstroom van de bachelor naar de master mogelijk is, is afstemming met OCW nodig. Dit wordt in VSNU verband opgepakt. We verwachten in de loop van volgende week besluitvorming hierover te kunnen delen.

Computeraccessoires voor thuiswerken
Wij begrijpen dat er veel vragen leven bij medewerkers over thuiswerkfaciliteiten. Zeker nu er langer vanuit huis gewerkt moet gaan worden, neemt behoefte aan computeraccessoires toe. Om hier in deze uitzonderlijke situatie aan tegemoet te komen, creëren we binnenkort een mogelijkheid om noodzakelijke spullen om thuis te kunnen werken van de UU-werkplek op te halen. De voorbereiding hiervan kost echter nog wat tijd, het ophalen zelf zal gecoördineerd en veilig verlopen, vanaf volgende week. Daarnaast is het mogelijk om computeraccessoires voor thuis te kopen en te declareren. De spullen blijven in beide gevallen eigendom van de Universiteit Utrecht en moeten op termijn weer worden teruggebracht naar de UU. Bespreek met je leidinggevende wat je ophaalt en zorg voor vastlegging in een mail. Volgende week volgt aanvullende informatie vanuit de faculteiten en vanuit het FSC. 
Ook studentorganisaties die kantoor houden in een pand van de UU krijgen de gelegenheid om noodzakelijke spullen om thuis te kunnen werken op te komen halen.

Lees hier meer over wat je op kunt halen en de regels over wat je kunt aanschaffen en over de aanmeldprocedure.

Werk- en prestatiedruk
We zien het risico dat er in deze hectische periode nog meer van mensen gevraagd wordt. We weten nog niet hoe lang deze periode duurt en veel mensen hebben afgelopen twee weken ‘een sprint getrokken’. In dat tempo houd je geen marathon vol. We hebben bovendien begrip voor de thuiswerksituatie en dat die ertoe kan leiden dat je niet hetzelfde werk kunt doen als je normaal zou doen. Leidinggevenden zijn hierover geïnformeerd met het devies: stel ambities bij. Maak daarover duidelijke afspraken. Wees expliciet over wat wel en ook wat niet opgeleverd kan worden. Dit geldt ook in termen van onderzoeksresultaten. Zoals aangegeven komen we terug op de situatie van onderzoekers die door tijdelijke contracten geen ruimte zien voor uitstel van deadlines. Bij digitaal onderwijs in blok vier geldt net als bij het afronden van blok drie: wees pragmatisch en voel niet de druk om nu ineens state of-the-art online onderwijsaanbod neer te zetten. We zijn schade aan het beperken (en en passant in razend tempo aan het leren). Het is echt belangrijk dat je probeert tijd te nemen voor ontspanning en beweging. Lees als je ruimte hebt voor reflectie misschien ook eens deze lessen uit de ruimtevaart van André Kuipers.

Natuurlijk zijn er ook mensen die in deze omstandigheden juist iets extra’s kunnen doen. Die capaciteit willen we graag benutten. Kom jij door de coronacrisis niet toe aan werk dat eigenlijk wel moet gebeuren of heb je juist weinig bezigheden doordat jouw werk door de coronacrisis flink is afgenomen? Op Project2Match kun je tijdelijke werkklussen plaatsen, die door iedere medewerker binnen de UU kan worden gezien. Aanmelden van een klus en reageren op een oproep gaat gemakkelijk via de website. Ook kun je je inschrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief met een overzicht van alle aangeboden werkklussen op Project2Match.

NS abonnementen tijdelijk pauzeren
Gezien de huidige situatie wijzen wij je op de mogelijkheid om bij de NS abonnementen tijdelijk stop of om te zetten.

Tot slot
De uitbraak van het coronavirus lijkt helaas voorlopig niet ten einde. We bevinden ons daarmee in een onzekere situatie, er is veel wat we nog niet weten. Hoe verspreidt het virus zich verder? Redden de IC’s in de Nederlandse ziekenhuizen het om voldoende capaciteit te houden? Blijft het bij de huidige overheidsmaatregelen en tot wanneer zijn ze van kracht? Het zijn vragen en onzekerheden waar we allemaal mee te maken hebben. Mochten er veranderingen komen in het kabinetsbeleid om het coronavirus te bestrijden, dan bezien we steeds of wij het beleid dat de UU hanteert hierop zullen aanpassen.

We merken hier en daar dat de vermoeidheid toe begint te slaan, frustratie soms toeneemt en dat er zorgen zijn over naasten die ziek zijn of over wat er om ons heen gebeurt. We proberen zoveel mogelijk om die zorgen weg te nemen als het gaat om je werkzaamheden en tegelijkertijd willen we jullie ook ondersteunen in deze situatie. Ook dat moeten we op afstand doen. Weet dat we grote waardering hebben voor het vele werk dat nu wordt verricht en voor jullie flexibiliteit in deze onzekere situatie.

Met vriendelijke groet,

Het College van Bestuur,
Anton Pijpers - Voorzitter
Annetje Ottow - Vicevoorzitter
Henk Kummeling - Rector Magnificus
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...