Nieuw/new: update coronavirus Lees online
Universiteit Utrecht
English version
Beste studenten en medewerkers,

Gisteren hebben we jullie geïnformeerd over het besluit van het kabinet om grote bijeenkomsten te verbieden, werknemers te vragen waar mogelijk thuis te werken, en specifiek aan universiteiten om tot en met 31 maart onderwijs op afstand aan te bieden. We hebben gemeld aan deze oproep gehoor te geven, en vandaag met nadere informatie te komen over hoe we als UU met deze situatie omgaan.

Het coronavirus zorgt voor veel zorgen en heeft grote impact op de hele samenleving, en ook op onze universiteit. Dat realiseren we ons heel goed. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat studenten studievertraging oplopen en onderzoek in de knel komt. Tegelijk willen we bijdragen aan indamming van de verspreiding van het coronavirus en staat de gezondheid van onze studenten en medewerkers voorop. Het is zoeken naar de juiste balans, en daarbij hebben we iedereen nodig. Vandaag hebben we als bestuur met de decanen overleg gevoerd. Hieronder staat welke besluiten zijn genomen en wat we van studenten en medewerkers in deze uitzonderlijke situatie vragen.

Algemeen
Allereerst blijft gelden: blijf thuis bij klachten, neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren. Voor studenten geldt dat fysiek onderwijs (op locatie) niet doorgaat. Voor medewerkers geldt: werk thuis als dit voor jouw werkzaamheden mogelijk is. Doe dit in overleg met je leidinggevende. Er is een website met diverse handleidingen voor medewerkers en studenten over op afstand werken of studeren.

Fysiek onderwijs/tentamens (op de campus) afgelast tot maandag 20 april
Alle onderwijsactiviteiten zoals hoor- en werkcolleges, practica en tentamens vinden tot het eind van het lopende blok (20 april) niet plaats op locatie. Het kabinet heeft de universiteit gevraagd onderwijs voorlopig alleen op afstand aan te bieden. Daar willen wij gehoor aan geven. We willen ervoor zorgen dat studenten desondanks met goed gevolg de cursussen van dit blok, dat al vrij vergevorderd is, kunnen afronden, zonder fysieke bijeenkomsten.

Ben je docent?
Dan vragen we je te onderzoeken op welke manier je jouw cursussen in dit blok met behoud van kwaliteit op afstand kunt afronden. Dat hoeft niet heel innovatief te zijn. We vragen je om te bekijken op welke alternatieve manieren je studenten kan begeleiden, vragen kan beantwoorden, onderwijs kan geven en kan toetsen. In deze fase van het blok kan het vooral belangrijk zijn dat vragen van studenten bij bestudering van de stof goed worden beantwoord, dit kan bijvoorbeeld in Blackboard. Er is veel mogelijk aan nieuwe onderwijsvormen, dat is nadrukkelijk geen doel op zich. We geven je een paar voorbeelden om je te helpen bij je gedachtenvorming hierover.

Geef je hoorcolleges? Dan is er een mogelijkheid om je hoorcollege via Microsoft Teams te houden en het college te streamen of een powerpoint met audio aanbieden in Blackboard. In Microsoft Teams is er ook een mogelijkheid tot online samenwerken en vragen beantwoorden ter vervanging van werkcolleges. Er is een intranetpagina over onderwijs geven op afstand om je hierbij te helpen. Denk ook na over hoe je de toetsing kunt organiseren, ook daarin kunnen andere vormen mogelijk zijn. Een uitloop van toetsen naar het begin van het volgende blok kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn.

We vragen je jouw studenten uiterlijk woensdag 18 maart via de gebruikelijke kanalen (meestal Blackboard en MyTimetable) te informeren over wat ze kunnen verwachten voor hun vak.

Ben je student?
We willen het onderwijs zo snel mogelijk op afstand hervatten. Uiterlijk woensdag 18 maart ontvang je bericht van je docenten over hoe jouw cursussen op afstand worden vervolgd. Je docenten informeren je over alternatieve manieren waarop je wordt begeleid, vragen kunt stellen, onderwijs kunt volgen en toetsen kunt maken. Totdat je bericht hebt gekregen van je docent (meestal via Blackboard of MyTimetable) is al jouw onderwijs inclusief tentamens afgelast. Stages gaan mogelijk wel door.

We vragen je in de tussentijd het contact zoveel mogelijk met je docent te laten verlopen. We vragen begrip voor de situatie dat alle studieadviseurs een grote hoeveelheid vragen op zich af krijgen, waar ook zij op dit moment geen antwoord op hebben. Pas op het moment dat de alternatieve manieren van onderwijs duidelijk zijn, worden ook uitzonderingen duidelijk waar je studieadviseur een rol in kan spelen.

Ben je student aan het UCU of UCR?
Het aankomende semester dat 23 maart start wordt volledig digitaal aangeboden. Meer informatie hierover komt beschikbaar op de studentensite van UCU en UCR.

Wat als een vak niet afgerond kan worden?
Als een vak niet afgerond kan worden in blok drie (eventueel met een uitloop in blok 4), wordt dit door de docent van het vak aan de studenten gemeld, en gezocht naar een mogelijkheid het vak in een later stadium in te halen. Als studenten hierdoor studievertraging oplopen, is dit overmacht en kan een beroep worden gedaan op het profileringsfonds.

(Onderzoeks)stages, onderzoeksprojecten, researchprojects
(Onderzoeks)stages aan de Universiteit Utrecht gaan door. Stages bij externe instellingen of bedrijven kunnen doorgaan als de instelling of het bedrijf dat de stageplek biedt hiermee akkoord gaat.

Bibliotheken dicht, wel online dienstverlening
Vandaag is besloten dat de universiteitsbibliotheken in de binnenstad en op het Utrecht Science Park vanaf zaterdag 14 maart gesloten worden voor publiek, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Studieplekken, zalen en horeca in de bibliotheekgebouwen zijn gedurende deze maatregelen niet beschikbaar. Studenten vragen we in het licht van de adviezen van het kabinet om ook geen gebruik te maken van studieplekken in andere universitaire gebouwen, maar thuis te studeren. Studenten en medewerkers kunnen digitale wetenschappelijke bronnen online raadplegen. Kijk voor meer informatie over de toegang tot digitale bronnen en het aanvragen uit de collectie op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Universitaire gebouwen blijven open voor medewerkers | beperkte catering
Behalve de universiteitsbibliotheek blijven universitaire gebouwen open voor medewerkers om (onderzoeks)werkzaamheden te verrichten. Wel is er een beperkt aantal cateringlocaties open en zijn er aangepaste openingstijden. De cateringlocaties die open blijven van 10.00 tot 14.00 uur zijn:
  • Educatorium
  • Vening Meineszgebouw A
  • Madame Jeanette
  • UCU Jazzmans
Studentenbalies/voorzieningen (op afstand) bereikbaar
We vinden het belangrijk dat studenten met hun vragen bij de universiteit terecht kunnen. We verzoeken studenten niet fysiek naar de studentenbalies te komen maar hun vragen per mail of telefonisch te stellen. Studentenpsychologen en -decanen blijven in piket beschikbaar voor spoedafspraken met studenten.

Evenementen afgelast
Alle evenementen en grote bijeenkomsten (met meer dan honderd mensen) worden tot en met 31 maart afgelast. Dit geldt in elk geval voor oraties, afscheidsredes en diploma-uitreikingen. Voor kleinere bijeenkomsten is een afwegingskader beschikbaar.

Activiteiten studieverenigingen
We vragen studieverenigingen om, in lijn met het kabinetsbesluit, hun evenementen en activiteiten tot en met 31 maart af te gelasten. Ook de besturen van studieverenigingen roepen we op om zoveel mogelijk thuis te werken.

Promoties alleen met beperkt gezelschap
Als de promovendus ermee instemt, kunnen promoties doorgang vinden, echter alleen met een beperkt gezelschap. Dat wil zeggen dat alleen directe familie van de promovendi de plechtigheid kunnen bijwonen. Op verzoek van de promovendus kan de promotie ook naar een later tijdstip worden verzet. Dit in afstemming met de pedel.

Heb je een reis naar het buitenland gepland?
Zoals ook gisteren al is aangekondigd, wordt reizen naar het buitenland in de huidige omstandigheden in alle gevallen afgeraden.

Ben je in het buitenland?
Voor studenten en medewerkers die al in het buitenland zijn geldt: bij rood/oranje reisadvies kom terug. Bij geel/groen reisadvies geldt: houd adviezen van lokale autoriteiten in de gaten, en neem contact op met je leidinggevende of studieadviseur. Ben je student in het buitenland of studeer je als buitenlandse student in Utrecht en wil je gezien de onzekere situatie naar huis, dan kan je terugreizen als je dit wilt. Dit geldt ongeacht het reisadvies van het ministerie van BuZa. We doen ons best om je te helpen om geen studievertraging op te lopen. Indien je ondanks dat toch studievertraging oploopt, dan kun je een beroep doen op het profileringsfonds.

Tot slot
De situatie waarmee we te maken hebben is heel uitzonderlijk en stelt ons op de proef. We realiseren ons dat we veel vragen van de creativiteit van toch al drukbezette docenten om studenten te helpen het blok goed af te kunnen ronden. We weten ook dat studenten bijvoorbeeld graag gebruik maken van de studieplekken, en dat het lastig is dat dit nu niet kan. We vragen jullie allemaal om begrip. En we willen benadrukken dat het van groot belang is om de aanwijzingen op te volgen. Alleen als we allemaal samenwerken kunnen we als universitaire gemeenschap onze bijdrage leveren aan het indammen van de verspreiding van het virus.

Namens het College van Bestuur,

Anton Pijpers

Voorzitter
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...