Interview met Femke van Esch over Peer Review. Read online
Universiteit Utrecht
 
Nieuwsbrief/Newsletter REBO Educate-it 
April 2021
 
Newsletter in English
 
‘Stap over je barrière heen en probeer die tool!' - Femke van Esch (USBO)

De zoektocht naar een handige manier om peerfeedback in haar cursussen te verweven en de overstap naar (geheel) online onderwijs leidde Femke van Esch (USBO), via Educate-it, naar de tool Peer Review van FeedbackFruits. Hoe zet ze deze tool in en wat levert het op? 
Lees het interview  »

 
Kennisclips van collega's

Bekijk ter inspiratie kennisclips gemaakt door collega’s: 

Op welke manieren kun je gebruikmaken van kennisclips in je onderwijs en waar moet je op letten? In het dossier Onderwijs op Afstand vind je tips over de vormgeving, het didactisch gebruik en welke tools je kunt gebruiken.
 
Digitaal papers nakijken? Blackboard Annotate!
Binnen Blackboard is het nu mogelijk om op ingeleverde opdrachten annotaties uit te voeren. Hierdoor hoef je de opdracht niet meer te downloaden en in een andere applicatie (eventueel) van commentaar of annotaties te voorzien. De ingeleverde opdracht inclusief deze annotaties kunnen door zowel de docent als de student worden gedownload.

Iris Reinders (RGL) werkte onlangs met deze functie binnen de cursus Relatievermogensrecht, waar 140 studenten per duo een opdracht inleverden. “Het kostte mijn collega’s en mij even wat tijd om het programma eigen te maken, maar het deed wat het moest doen. De studenten vonden er makkelijk hun weg in.”

Meer informatie over Blackboard Annotate vind je op de supportpagina. Heb je een vraag, probleem of opmerking? Mail het Margreet van Soest of Roel Werelds.
 
Videoplatform UU is live!
Sinds een week kun je gebruikmaken van het nieuwe videoplatform van de UU! De huidige (My)Mediasite is nog tot 31 mei 2021 toegankelijk. Gebruikers dienen vóór die tijd over te stappen op het nieuwe platform.

Als docent kun je met het nieuwe videoplatform met één druk op de knop zelfstandig colleges opnemen in een collegezaal. Ook kun je er thuis of in een studio kennisclips mee opnemen. Om goed met het platform te kunnen werken, organiseert het Centre for Academic Teaching webinars, waaronder:
Benieuwd naar de alle mogelijkheden? Of weten wat je als gebruiker van (My)Mediasite moet doen?
Lees meer  »
 

Jubileum: 25e nieuwsbrief van REBO Educate-it!

De opening van de eerste digitale toetszaal in het Educatorium, REBO heeft (als eerste faculteit binnen de UU) een professionele studio om kennisclips op te nemen, en de lancering van een eigen support site.

Dit zijn enkele onderwerpen uit de eerste nieuwsbrief van REBO Educate-it uit mei 2015. Voor je ligt inmiddels de 25e editie! Er is een hoop gebeurt in de tussentijd:

 • Cedric Ryngaert (RGL) nam als eerste REBO-docent in de studio een professionele kennisclip op.
 • Digitaal toetsen heeft een enorme vlucht genomen. Sinds de invoering van Remindo bij REBO (juni 2015) zijn er al meer dan 12.000 vragen en meer dan 1200 toetsen aangemaakt.
 • In november 2016 werd de eerste MOOC (Human Rights for Open Societies), o.l.v. Antoine Buyse, Janneke Gerards en Paulien de Morree (allen RGL) gelanceerd. De MOOC heeft inmiddels bijna 20.000 deelnemers getrokken!
Een editie van de nieuwsbrief gemist? 
Bekijk ons archief      »
 
Remindo - werken met grote groepen tentamenvragen
Om afkijken bij een digitaal tentamen thuis te voorkomen kan het handig zijn om te werken met meerdere varianten van een vraag. Om vervolgens zo'n grote groep vragen te verwerken binnen Remindo kan je Excelsheets gebruiken. 

Annette van den Berg (U.S.E.) maakte er gebruik binnen de cursus Microeconomics: "Van de uitgever van het boek dat wij gebruiken ontving ik afgelopen zomer een groot Excelbestand met multiple choice-vragen. Met hulp van een student-assistent hebben we voor iedere vraag drie tot vier varianten bedacht, waardoor we bijna 200 vragen hadden. Voorheen werkten we met een Word-bestand, maar nu konden we alles verwerken binnen een Excelformat. Zeer handig! Afbeeldingen en tabellen moeten overigens wel los worden ingelezen. Het kost even wat tijd, maar de investering is zeer de moeite waard! Op deze manier creëer je een mooie blauwdruk voor een volgend tentamen."

Zelf aan de slag? Neem hiervoor (ruim op tijd) contact op met Roel Werelds of Margreet van Soest via digitaaltoetsen.rebo@uu.nl. 
 
Feedbacktool werpt vruchten af
Ben je op zoek naar een tool die het (peer)feedbackproces faciliteert of wil je kennisclips of artikelen interactiever aanbieden aan studenten?

FeedbackFruits biedt door middel van een plugin in Blackboard verschillende tools aan op het gebied van online interactie. Zo kun je met de tool Interactive Document of Interactive Video documenten of video’s uploaden waarbij discussieonderwerpen, oefenvragen en opmerkingen kunnen worden toegevoegd.

Ook zijn er tools beschikbaar waarmee je het (peer)feedbackproces online makkelijker kunt inzetten, zoals Assignment Review of Peer Review. Lees de ervaringen van collega Femke van Esch hierboven!
Bekijk de Toolwijzer       »
 
Website Future Learning Spaces
Ooit gehoord van een Active learning classroom of een Collaboratieve collegezaal? Ben je benieuwd naar wat learning spaces zijn en welke je kunt gebruiken binnen de UU? Sinds oktober kun je informatie en actuele ontwikkelingen volgen op de website Future Learning Spaces.

Ben je geïnteresseerd, heb je ideeën over het fysieke onderwijs van de toekomst en wil je graag meedenken? Sluit je dan aan bij de Special Interest Group Learning Spaces of stuur een email aan fls@uu.nl
 
Versterk je onderwijs-week: 28 juni t/m 2 juli

Van 28 juni tot en met 2 juli 2021 vindt de Versterk-Je-Onderwijs-Week plaats. Tijdens deze 7e editie kunnen UU-docenten online uiteenlopende workshops en lezingen volgen, gericht op de versterking van hun onderwijs. Interesse? Geef je vast op en ontvang bericht zodra het programma bekend is!

Deze editie kunnen docenten onderwerpen voor de sessies aandragen of zelf een sessie verzorgen. Heb je een idee of wil je als workshopleider jouw onderwijservaringen delen? Mail het Centre for Academic Teaching. Als je een sessie wilt geven ontvangen zij graag uiterlijk 30 april een concepttekst van maximaal 200 woorden, waarin je de inhoud en het doel van jouw sessie (in grote lijnen) beschrijft.
 
'Je doet studenten tekort als je geen peerfeedback inbouwt bij schrijfopdrachten'

Deze conclusie trekt Fred Wiegant (Bèta). Samen met Rianne Poot (REBO) was hij projectleider van het gecombineerde USO/SURF-project “Diep leren door Online Peer feedback”.

Binnen het project onderzochten zij o.a. de effectiviteit van online vs. face-to-face dialogic peer feedback, een methode waarbij studenten een academische discussie voeren over de ontvangen feedback, en diep leren. Onder diep leren verstaan we een manier van leren waarbij je kritischer naar informatie kijkt, verbanden probeert te leggen en je ervoor zorgt dat informatie langer beklijft. 

Benieuwd naar de conclusies en tips & tricks?
Lees meer       »
 
Wist je dat:

 
 
Ignore your inhibitions and try that tool!' - Femke van Esch (USG)

The search for a convenient way to weave peer feedback into her courses and the switch to (entirely) online education led Femke van Esch (USG), via Educate-it, to the Peer Review tool from FeedbackFruits. How does she apply this tool and what are the benefits? 
Read more about it »

 
Your colleagues’ knowledge clips

Watch the knowledge clips made by colleagues for inspiration:

How can you use knowledge clips in your teaching and what should you pay attention to? In the Distance Education dossier you will find tips on design, didactic use and which tools you can use.
 
Checking papers digitally? Blackboard Annotate!
Within Blackboard it is now possible to add annotations to submitted assignments. This means you no longer need to download the assignment and (possibly) provide comments or annotations in another application. Both the teacher and the student can download the submitted assignment including these annotations.

Iris Reinders (Law) recently worked with this tool within the Relationship Property Law course, where 140 students handed in assignments in pairs. "It took my colleagues and me some time to get used to the programme, but it did what it was supposed to do. The students found their way around it easily."

You can find more information about Blackboard Annotate on the support page. Do you have a question, problem or suggestion? Contact Margreet van Soest or Roel Werelds via ELO.REBO@uu.nl.
 
Videoplatform UU is live!
Since last week you are able to use the new UU video platform! The current (My)Mediasite will be accessible until 31 May 2021. Users will have to switch to the new platform before then.

With a single click of a button, you can use the new video platform to record your lectures in a lecture hall. You can also use it to record knowledge clips at home or in a studio. In order to use the platform effectively, the Centre for Academic Teaching organises webinars, including:
Curious about all the possibilities? Or do you want to know what to do as a (My)Mediasite user?
Read more about it »
 

Hurrah! 25th newsletter of REBO Educate-it

The opening of the first digital test room in the Educatorium; the LEG faculty has (as the first faculty within the UU) a professional studio to record knowledge clips; and the launch of its own support site.

These are a few topics from the first REBO Educate-it newsletter issued in May 2015. Right now, the 25th edition is in front of you! A lot has happened since then:

 • Cedric Ryngaert (Law) was the first LEG lecturer to record a professional knowledge video in the studio.
 • Digitaal toetsen heeft een enorme vlucht genomen. Since the introduction of Remindo at LEG (June 2015), more than 12.000 questions and more than 1200 tests have already been created.
 • In November 2016, the first MOOC (Human Rights for Open Societies), led by Antoine Buyse, Janneke Gerards and Paulien de Morree (all Law) was launched. The MOOC has now attracted almost 20,000 participants!
Missed an edition of the newsletter?
Check out our archive      »
 
Remindo - working with large groups of questions
To prevent cheating during a digital exam at home, it can be useful to work with several variants of a question. You can then use Excel sheets to process such a large group of questions within Remindo.

Annette van den Berg (U.S.E.) used it for the Microeconomics course: "Last summer, I received a large Excel file with multiple choice questions from the publisher of the book we use. With the help of a student assistant, we came up with three to four variations for each question, giving us almost 200 questions. Previously we worked with a Word file, but now we could process everything within an Excel format. Very handy! Images and tables do have to be read in separately. It takes some time, but the investment is well worth it! This way you create a nice blueprint for the next exam."

Want to get started yourself? Please contact (well in advance) Roel Werelds or Margreet van Soest at digitaaltoetsen.rebo@uu.nl. 
 
Feedback tool bears fruit
Are you looking for a tool that facilitates the (peer) feedback process or do you want to provide your students with knowledge clips and articles in a more interactive way?

FeedbackFruits offers various tools for online interaction through a plug-in in Blackboard. With the Interactive Document and Interactive Video tools you can upload documents and videos to which discussion topics, practice questions or comments can be added.

There are also tools available to facilitate the (peer) feedback process online, such as Assignment Review and Peer Review. Read the experiences of colleague Femke van Esch above!
Check out the Tool Guide      »
 
Future Learning Spaces Website
Ever heard of an Active learning classroom or a Collaborative learning space? Are you interested to find out what learning spaces are and which ones you can use at the UU? Since October, you can find relevant information and current developments on the Future Learning Spaces website.

Are you interested, do you have ideas about the physical teaching environment of the future, and would you like to contribute? Join the Special Interest Group Learning Spaces or send an e-mail to fls@uu.nl
 
Strengthen-Your-Education-Week: June 28-July 2

From 28 June to 2 July 2021, Strengthen-Your-Education-Week will take place. During this 7th edition, UU teachers can attend a variety of workshops and lectures online, focused on strengthening their teaching. Interested? Sign up and receive an email as soon as the program is announced!

This edition lecturers can propose topics for the sessions or provide a session themselves. Do you have an idea or would you like to share your teaching experiences as a workshop leader? Mail the Centre for Academic Teaching. If you want to give a session, they would like to receive a draft text of maximum 200 words by April 30, in which you describe (in general) the content and the goal of your session.
 
'You do students a disservice if you don't incorporate peer feedback in writing assignments.'

This is the conclusion drawn by Fred Wiegant (Science). Together with Rianne Poot (LEG), he was project leader of the combined USO/SURF project "Diep leren door online peerfeedback" (in Dutch). 

Within the project they investigated, among other things, the effectiveness of online vs. face-to-face dialogic peer feedback, a method in which students conduct an academic discussion about the feedback they receive, and thus execute deep learning. By deep learning we mean a way of learning in which you look at information more critically, try to make connections and ensure that information remains with you longer. 

Interested in the conclusions and tips & tricks?
Read more here (in Dutch)       »
 
Did you know that:

 • Until Thursday 1 July, teachers can get extra support when preparing or providing teaching activities? Student assistants can, for example, support in setting up tooling, act as moderators for the chat or make a knowledge clip. 
 • You can use the UU tool advisor to check whether an online tool is safe to use? If it is not, you will be informed about the alternatives.
 • In the last episode of the 'ONAF - distance education' podcast series (in Dutch), Science colleague Liesbeth Bakker talks about the quality change she made by switching to online education? 
 • Should you have missed the group sessions in March, you can follow the online module '(Re)design your teaching in times of corona' individually?
 • Both the Human Rights for Open Societies MOOC and the Professionalism in an era of change MOOC will start on Tuesday 4 May?
 • You can include a poll or quiz questions in an MS Teams channel or chat?
 • The TLL Inspiration Café organised on Thursday 10 June will be all about the Virtual Classroom?
 • Teaching Support offers didactic, practical and technical support for remote teaching activities?
 • Creating social contact within remote learning activities is important for the learning success, motivation and personal development of your students? Read more about the tips and tools.
 • It is possible to share information within MS Teams via MS Whiteboard (see step 27 in the manual)? Very handy during a brainstorm session with students!
 • There are roughly five different ways to 'write' digitally? Check and compare!
 • You can attend the Effective Digital Assessment workshop on Thursday 6 May?
 • Users of the Mentimeter voting tool can provide input for the programme of requirements for the tender until Friday 30 April? For more information please contact Caro Bliekendaal.
 • The limit on the number of participants in an MS Teams meeting goes from 300 to 1000 at the end of this month?
Logo REBO Educate-it
 
REBO Educate-it programme team
Do you need support or have questions?
Contact Caro Bliekendaal. Are you interested in the experiences of your colleagues? Mail us! We are happy to bring you into contact with each other.

Click here for the previous newsletters.
 
About this newsletter
You receive this newsletter because you are employed at the Faculty of Law, Economics and Governance.
Unsubscribe
Subscribe
 
Contact

Caro Bliekendaal
Fleur Winnen