Coronavirus update 14 October Read online
Universiteit Utrecht
English version
Beste collega's,
 
Dit is de coronavirus-update van 14 oktober 2020.
 
Gisteren heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd om het snel stijgende aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland in te dammen. Dit heeft opnieuw effect op de hele samenleving. Hoewel de onderwijssector nadrukkelijk is ontzien, hebben de maatregelen ook consequenties voor de Universiteit Utrecht.
 
Onderwijsactiviteiten gaan door
Onderwijsactiviteiten op locatie gaan door. De Universiteit Utrecht vindt het met het oog op de studievoortgang en sociale binding belangrijk dat al het ingeroosterde onderwijs op locatie kan doorgaan (het maximum van dertig personen als groepsgrootte geldt niet voor het onderwijs).
 
De regel dat we maximaal dertig procent van het aangeboden onderwijs in de universitaire panden roosteren, blijft van kracht. Dit in verband met de anderhalve meter setting en om reisbewegingen te beperken. Docenten en studenten die vanwege hun gezondheidssituatie of die van naaste familie of huisgenoten niet naar de campus willen komen, zijn niet verplicht om onderwijs op locatie te verzorgen of volgen. Dit geldt ook als zij in quarantaine zitten op advies van de GGD.
 
Mondkapjes bij verplaatsing in gebouwen
Het kabinet heeft besloten dat er een mondkapjesplicht komt in publieke binnenruimtes en expliciet gesteld dat dit ook voor universiteiten gaat gelden. Als UU hebben we vorige week al besloten en gecommuniceerd dat in onze panden mondkapjes gedragen worden. We merken dat dit uitgangspunt tot verschillende interpretaties leidt. Voor alle duidelijkheid geldt daarom vanaf nu: draag een mondkapje als je je verplaatst in de universiteitsgebouwen. Als je op de plaats van bestemming zit, kun je het mondkapje afzetten. In specifieke situaties, bijvoorbeeld bij sommige practica, is het niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden op de plaats van bestemming. Draag ook daar dan een mondkapje.
 
Tentamens: maximaal honderd personen in een zaal
Tentamens zijn onderwijsactiviteiten en kunnen dus doorgaan. Wel kiezen we er op nadrukkelijk verzoek van een deel van de docenten en studenten voor, om tentamens waarbij meer dan honderd personen in een zaal zitten aan te passen. We willen de zorgen serieus nemen en door nu voor alternatieven te kiezen, staan we beter voorgesorteerd indien op termijn nog ingrijpender overheidsmaatregelen aan de orde zouden komen. We streven ernaar om uiterlijk per 26 oktober die tentamens aangepast te hebben. Per tentamen met meer dan 100 studenten wordt door de docent in samenspraak met de onderwijsdirecteur en de examencommissie vastgesteld of het tentamen:
  • door kan gaan (bijvoorbeeld omdat de studenten verdeeld zijn over meerdere zalen);
  • uitgesteld moet worden;
  • of dat een alternatief geboden kan worden (denk aan: alsnog verdelen over meer ruimtes; thuiswerkopdracht geven; tentamen online doen).
Heb jij je ingeschreven voor een tentamen waarbij de tentaminering wordt aangepast, dan krijg je uiterlijk twee dagen vóór het tentamen bericht van je opleiding. Het staat docenten vrij om ook tentamens tussen nu en 26 oktober online te laten doorgaan in plaats van op locatie.
 
Voor de begeleiding van studenten die tentamen doen zijn maatregelen genomen in en rondom de gebouwen waar tentamens plaatsvinden. Volg de aanwijzingen van de corona coördinatoren op. Wij willen dat studenten veilig hun tentamen kunnen maken en surveillanten en docenten een veilige werkomgeving bieden. Kom alléén naar een tentamen als je geen klachten hebt en de coronacheck uitwijst dat je welkom bent. Houd onderweg naar het tentamen anderhalve meter afstand van elkaar en draag een mondkapje tot het moment dat je op de plaats van bestemming zit. Kun je je tentamen op locatie niet maken, bijvoorbeeld omdat je in quarantaine zit, dan gaat dit niet ten koste van het aantal toetsmogelijkheden. 
 
Studieplekken blijven beschikbaar
De studieplekken in de ’universiteitsbibliotheken (300) en in andere UU-panden (700) blijven beschikbaar voor studenten. De plekken in de bibliotheek zijn te reserveren; de overige plekken kunnen worden benut voor overbrugging tussen colleges. Studenten die door omstandigheden niet thuis kunnen studeren, kunnen een studieplek reserveren via de studieadviseur. We weten hoe belangrijk het is voor een deel van onze studenten om een studieplek te kunnen benutten – zeker in de tentamentijd. In alle gebouwen is nauwkeurig aangegeven welke plekken wel en welke niet beschikbaar zijn. Belangrijke voorwaarde voor het beschikbaar blijven stellen van studieplekken is wel dat de voorschriften goed nageleefd worden. Als blijkt dat studenten zich niet aan de regels houden, zullen we niet aarzelen in te grijpen. Dan sluiten we de studieplekken en zijn medestudenten de dupe.
 
Thuiswerken blijft de norm
Uitgangspunt blijft dat thuiswerken de norm is. Dat geldt niet alleen voor medewerkers, maar ook voor besturen van studentenorganisaties. Medewerkers die hun werk niet vanuit huis kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld onderzoekers die in laboratoria werken, dierverzorgers, onderhoudsmedewerkers, securitymedewerkers, etc) kunnen naar hun werk komen. Onderzoekers (inclusief studenten en promovendi) komen uitsluitend naar de universiteit als het noodzakelijk is voor het onderzoek. Een uitzondering geldt voor medewerkers die door omstandigheden erg lastig thuis kunnen werken. In dat geval blijven er mogelijkheden om in overleg met je leidinggevende een deel van de tijd in de universitaire gebouwen te werken. Docenten kunnen bijvoorbeeld ook naar het werk komen om onderwijsmateriaal op te halen op hun kamer. Trainingen kunnen op locatie doorgaan tot maximaal dertig personen, maar worden bij voorkeur online georganiseerd. Reis zo min mogelijk met het openbaar vervoer naar je werk of reis zo mogelijk op tijden dat het rustig is.
 
Promoties gaan door
Promoties zijn onderwijsactiviteiten en kunnen dus doorgaan. Promoties op locatie waren al gebonden aan een maximum van dertig aanwezigen. Dat blijft van kracht. Een receptie na afloop is niet mogelijk.

Buluitreikingen en evenementen vier weken afgelast
In verband met het verbod op evenementen en het appèl om niet-noodzakelijke reisbewegingen te verminderen worden alle buluitreikingen en evenementen die gepland staan voor de komende vier weken, uitgesteld of online vorm gegeven. Evenementen betreffen bijvoorbeeld lezingen en symposia van Studium Generale en van studieverenigingen. Oraties staan de komende vier weken niet gepland. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat we iedereen die zich had verheugd op een feestelijke buluitreiking op deze korte termijn moeten teleurstellen.
 
Kantines blijven open; overige horeca gesloten
De kantines op de campus blijven open. In lijn met de besluiten van het kabinet is onze horeca verder gesloten. Dit geldt voor het restaurant van de Faculty Club, het sportcafé bij Olympos, de bar van Parnassos en de bar van UCU. Ook worden geen recepties georganiseerd in het Academiegebouw. Tuincafé Botanica in de Botanische Tuinen is alleen open voor coffee and lunch to go van 10.00 tot 15.00 uur.

Buitenlandse reizen alleen als het echt noodzakelijk is
Het beleid rond dienst- en studiereizen blijft van kracht. We reizen in principe niet voor werk of studie naar het buitenland, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt van je leidinggevende of de decaan van de faculteit. Voor reizen naar het buitenland volgen we de adviezen van het Buitenlandse Zaken.
 
Tot slot
De maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd zijn ingrijpend. En mensen hebben er verschillende meningen over. Het is belangrijk dat onze experts een wetenschappelijke basis voor het beleid blijven verschaffen en deze versterken. Eén ding staat echter vast: uiteindelijk komt het aan op het gedrag van ons allemaal. Als we willen voorkomen dat mensen nog harder geraakt worden, is het zaak dat ook wij als UU’ers ons echt houden aan de maatregelen, niet net de grens opzoeken en elkaar waar nodig aanspreken. Laten we het elkaar niet onnodig moeilijk maken en respect hebben voor de corona coördinatoren als zij ons wijzen op de richtlijnen. We willen écht anderhalve meter in acht nemen. We blijven thuis en laten ons testen bij coronagerelateerde klachten. En kom je naar de universiteit, doe dan vooraf de coronacheck om te bepalen of je kunt komen. Om risico’s verder te minimaliseren dragen we altijd een mondkapje bij verplaatsing in de gebouwen tot je op je plek van bestemming zit. Tot slot geven we jullie nadrukkelijk in overweging om de coronamelder-app te downloaden.
 
Zo doen we met z’n allen wat we kunnen, zorgen we voor een veilig werk- en studieklimaat en voorkomen we dat we als sector zwaardere maatregelen moeten nemen en opnieuw panden moeten sluiten.

Met vriendelijke groeten,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...