Alle onderwijsactiviteiten zijn vrijdag 13 maart afgelast | All educational activities are cancelled on Friday 13 March 2020 Lees online
Universiteit Utrecht
For English, please scroll down

Beste studenten en medewerkers,

Alle onderwijsactiviteiten van de Universiteit Utrecht zijn op vrijdag 13 maart afgelast. De universiteit geeft hiermee gehoor aan de oproep van het kabinet aan het hoger onderwijs om verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Vooraf
De ontwikkelingen rondom het coronavirus in binnen- en buitenland gaan heel hard. We willen de risico’s op verspreiding zo klein mogelijk houden; tegelijkertijd voelen we een grote verantwoordelijkheid om de continuïteit van onderwijs en onderzoek voor onze studenten en medewerkers zo veel mogelijk te borgen. Vanmiddag heeft het kabinet aangekondigd dat zij universiteiten oproept onderwijs alleen digitaal aan te bieden en grote bijeenkomsten op te schorten. Uiteraard geeft de Universiteit Utrecht hier gehoor aan.

Onderwijs
Wij spannen ons ervoor in om onderwijsactiviteiten vanaf aanstaande maandag 16 maart, zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Om dit voor te bereiden vervallen op vrijdag 13 maart alle onderwijsactiviteiten zoals hoor- en werkcolleges, practica en tentamens. Over de wijze waarop alternatieven worden ingezet volgt morgen nadere informatie.  

Evenementen afgelast
Evenementen met meer dan 100 bezoekers worden tot en met 31 maart afgelast. Dit geldt dus onder meer voor de Diesviering in de Domkerk op donderdag 26 maart, de ‘Dies Dialoog’, de Universiteitsdag voor alumni op zaterdag 28 maart en ‘Meet the Professor’ op 25 maart. Ook oraties worden tot en met 31 maart afgelast. Promoties gaan in beginsel door met een maximum van 100 personen. Organiseer je een evenement of bijeenkomst met maximaal 100 bezoekers, maak dan de inschatting of het kan doorgaan en in hoeverre aanvullende maatregelen nodig zijn. Gebruik hiervoor het afwegingskader.

Thuis werken indien mogelijk
Studenten en medewerkers mogen alleen naar de universiteit komen als zij geen gezondheidsklachten hebben die verband kunnen houden met het coronavirus (COVID-19). In lijn met het advies van het kabinet vragen wij onze medewerkers die vanaf huis kunnen werken om dit in overleg met hun leidinggevende zoveel mogelijk te doen. 
 
Bibliotheken en onderzoekswerkzaamheden
De universitaire gebouwen inclusief de bibliotheken blijven open. Onderzoekswerkzaamheden (bijvoorbeeld in laboratoria) kunnen doorgaan.
 
Reizen naar het buitenland afgeraden
De Universiteit Utrecht volgt het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gezien de onzekerheid wordt studenten en medewerkers afgeraden naar het buitenland te vertrekken. Studenten en medewerkers die voor werk of studie toch willen reizen mogen dit alleen na afstemming met en toestemming van hun leidinggevende of studieadviseur.

Advies voor studenten en medewerkers in het buitenland
Bij rood/oranje geldt: kom terug. Bij geel/groen geldt: houd adviezen van lokale autoriteiten in de gaten, en neem contact op met je leidinggevende of studieadviseur. Ben je student in het buitenland of studeer je als buitenlandse student in Utrecht en wil je gezien de onzekere situatie naar huis, dan adviseren we je dit te doen. Dit geldt ongeacht het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We doen ons best om je te helpen om geen studievertraging op te lopen. Als je ondanks dat toch studievertraging oploopt, dan kun je een beroep doen op het profileringsfonds.

Meer informatie
We begrijpen dat er nog veel vragen zullen resteren. Alle beschikbare informatie is te vinden op uu.nl/coronavirus. We blijven deze pagina continu updaten.

Tot slot
De maatregelen die nu genomen worden, hebben grote impact voor jullie. Dat realiseren wij ons terdege. Wij begrijpen de zorgen die er zijn. We willen de risico’s op verspreiding zo klein mogelijk houden; tegelijkertijd voelen we een grote verantwoordelijkheid om de continuïteit van onderwijs en onderzoek voor onze studenten en medewerkers te borgen.  Wij rekenen op jullie medewerking.

Namens het College van Bestuur,

Anton Pijpers
Voorzitter
Dear students and colleagues,

All educational activities at Utrecht University are cancelled on Friday 13 March 2020. Events and meetings with more than 100 people are cancelled. Utrecht University is responding to the government’s call to higher education to curb the spread of the coronavirus.

Opening
The developments surrounding the coronavirus at home and abroad are progressing quickly. We want to minimise the risks of spreading; concurrently, we feel a great responsibility to maintain the continuity of education and research for our students and staff as much as possible. This afternoon the cabinet called upon all large universities to suspend all large gatherings. Utrecht University will of course comply with this directive.

Education
We will endeavour to offer educational systems digitally as much as possible from Monday 16 March. To prepare for this, all educational activities such as lectures, labs, and exams will be cancelled on Friday 13 March. Further information about the way in which alternatives will be used will follow tomorrow.

Events cancelled
Events with more than 100 visitors will be cancelled until 31 March. This includes the Dies celebration in the Domkerk on Thursday 26 March, the "Dies Dialogue", the University Day for alumni on Saturday 28 March and "Meet the Professor" on 25 March. Inaugural lectures will also be cancelled until 31 March. In principle, PhD defenses will continue with a maximum of 100 people. If you are organising an event or meeting with a maximum of 100 visitors, estimate whether it can continue and to what extent additional measures are required. Use the event assessment framework for this.

Work from home when possible
Students and employees may only come to the university if they do not have any health complaints related to the coronavirus (COVID-19). Following the Cabinet's guidelines, we ask our employees who can work from home to do this as much as possible in consultation with their manager.

Libraries and research work
The university buildings, including the libraries, will remain open. Research activities (for example in laboratories) can continue.

Traveling abroad is not recommended
Utrecht University adheres to the advice of the Ministry of Foreign Affairs. In light of the coming uncertainty, students and staff are advised not to go abroad. Students and employees who still want to travel for work or study are only allowed to do so after consultation with and permission from their manager or study advisor.

Advice for students and employees abroad
With red / orange: return immediately. For yellow / green: keep an eye on advice from local authorities and contact your manager or study advisor. Are you a student abroad or do you study as a foreign student in Utrecht and do you want to go home in light of the uncertain situation, then we advise you to do so. This applies regardless of the travel advice from the Ministry of Foreign Affairs. We will do our best to help you avoid a study delay. If you do experience a study delay, you can appeal to the profiling fund.

More information
We understand that many questions still remain. All available information can be found at uu.nl/coronavirus. We will be updating this page continuously.

Closing
The measures that are now being taken have a major impact on all of you. We are well aware of this. We understand the existing concerns. We want to minimise the risks of spreading; all the while, we feel a great responsibility to safeguard the continuity of education and research for our students and staff. We are counting on your cooperation. 

On behalf of the Executive Board,

Anton Pijpers
President
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...