Coronavirus update 22 January Read online
Universiteit Utrecht
English version
Beste collega's,
 
Dit is de coronavirus-update van 22 januari 2021.
 
Avondklok
Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van een avondklok. Deze gaat gelden van 21.00 uur tot 04.30 uur en gaat in op zaterdag 23 januari. De consequenties voor de UU zijn als volgt:
 
Onderwijs in blok 2
Er is weinig (praktijk)onderwijs in de avond geroosterd. Onderwijs dat na 18.00 uur gepland is of een doorlooptijd heeft tot na 18.00 uur, wordt omgeroosterd naar een ander moment. Dit is nodig om studenten en medewerkers voldoende reistijd te geven om voor de avondklok thuis te zijn en om de gebouwen veilig af te sluiten. Studenten waarvoor dit geldt, ontvangen van hun opleiding bericht over het nieuwe tijdstip. Studenten en docenten van Geneeskunde ontvangen aanstaande maandag aanvullende informatie vanuit het UMC Utrecht.
 
Studieplekken
De Rijksoverheid staat ons niet toe uitzonderingen op de avondklok te maken voor studieplekken. De studieplekken in de twee vestigingen van de Universiteitsbibliotheek en in enkele andere gebouwen zijn met ingang van zaterdag tot 19.30 uur beschikbaar. Denk eraan dat je een plek in de bibliotheek vooraf vanuit huis moet reserveren. De overige gebouwen sluiten om (uiterlijk) 18.00 uur, met uitzondering van de panden waar dierzorg moet plaatsvinden. Beschikbare studieplekken en openingstijden vind je op deze website.
 
Toetsen
De overheid maakt een uitzondering voor tentamens in het hoger onderwijs die zijn geroosterd in de avonduren. Wanneer je als student na een tentamen na ingang van de avondklok moet reizen, krijg je daar vrijstelling voor. Je moet dan wel een Eigen Verklaring Avondklok van de Rijksoverheid bij je hebben, deze kan hier worden gedownload. Daarnaast moet je een verklaring van de Universiteit Utrecht kunnen laten zien. Deze verklaring krijgen studenten op de toetslocatie van de UU uitgereikt.
 
Medewerkers die voor noodzakelijk werk na ingang van de avondklok moeten reizen
Medewerkers mogen na 21.00 uur van en naar de universiteit reizen als dit voor het werk noodzakelijk is. De UU staat dit, in de geest van de Kabinets-maatregelen, voor een zeer beperkt aantal functies toe. Toestemming wordt verstrekt aan medewerkers die noodzakelijk op de universiteit moeten zijn (bijvoorbeeld beveiligingspersoneel, personeel betrokken bij de behandeling of verzorging van dieren, docenten of surveillanten bij toetsen in de avond). Deze medewerkers hebben hiervoor een Eigen Verklaring Avondklok nodig die zij zelf van de website van de Rijksoverheid downloaden en vervolgens kunnen invullen. Daarnaast is een door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde en door de Universiteit Utrecht getekende werkgeversverklaring nodig. Medewerkers die regelmatig ’s avonds moeten werken, krijgen deze toegestuurd van de personeels- en salarisadministratie. Hier hoef je dus geen aanvraag voor in te dienen, de namen worden door faculteiten en diensten doorgegeven. Moet je incidenteel ‘s avonds werken? Dien dan ruim van tevoren een verzoek in voor een werkgeversverklaring bij je leidinggevende. Deze legt de aanvraag voor aan de faculteits- of dienstdirecteur die het verzoek doet.
 
Onderzoekers met werkzaamheden op locatie in de avond krijgen alleen een werkgeversverklaring als er vooraf toestemming van de decaan is. Een verklaring wordt alleen verstrekt voor onderzoekswerkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn omdat anders resultaten in langlopend onderzoek verloren gaan (denk aan onderzoek aan planten of proefdieren) of onderzoekswerkzaamheden die direct gerelateerd zijn aan bestrijding van de COVID-pandemie.
 
Let op: de verklaringen van de Universiteit Utrecht zijn alleen geldig als deze ondertekend zijn.
 
Onderwijs blok 3: online
Bij het kabinet en de experts van het Outbreak Management Team zijn grote zorgen vanwege de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus die veel besmettelijker is. We moeten er rekening mee houden dat we dit volledige collegejaar met maatregelen te maken hebben om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, en daardoor de mogelijkheden voor onderwijs en toetsing op locatie in blok 3 zeer beperkt zullen zijn. Het betekent dat onderwijs en toetsing in blok 3 (voor UCU en UCR tot spring break) online wordt aangeboden, met uitzondering van onderwijs en toetsen die niet online kunnen plaatsvinden, zoals sommige practica.
 
Dit heeft gevolgen voor de roostering. Het rooster, dat je nu mogelijk al hebt ontvangen, wordt zo snel mogelijk aangepast. Je krijgt uiterlijk 1 februari via mytimetable bericht over je definitieve onderwijsrooster voor blok 3.
 
We hadden zo gehoopt meer onderwijs op locatie te kunnen geven in blok 3 – ook aan ouderejaars – maar helaas kan dat nog niet. Zodra er meer ruimte is, gaan we deze benutten om meer activiteiten aan te bieden, gericht op ontmoeting op locatie.
 
Compensatieregeling voor studievertraging
De overheid heeft twee regelingen ingesteld voor financiële tegemoetkoming voor studenten die vanwege de coronamaatregelen studievertraging hebben opgelopen. Deze regelingen worden verlengd tot en met augustus 2021. Kijk voor meer informatie op de website van DUO of op de studentensite.
 
Welzijn studenten
We weten dat het gebrek aan onderwijs en ontmoeting op locatie erg frustrerend is, zowel voor studenten als docenten. We begrijpen hoe moeilijk het is, zeker voor studenten die nu al bijna een jaar weinig tot niet op de campus komen. Wie over de persoonlijke situatie met iemand wil praten, kan een afspraak maken voor een goed gesprek. De universiteit vindt het belangrijk dat je gehoor vindt voor wat er bij jou leeft. De gesprekken voorzien duidelijk in een behoefte en we hebben de capaciteit uitgebreid. Kijk ook op de website met andere adviezen en steunmogelijkheden.
 
Welzijn medewerkers
We realiseren ons dat de extra beperkende maatregelen voor iedereen een verzwaring betekenen, in het bijzonder voor collega’s die alleen wonen en collega’s met (kleinere) kinderen.
 
Voor medewerkers met kinderen geldt dat op dit moment niet duidelijk is hoe lang de kinderopvang en basis- en middelbare scholen nog dicht blijven. Wel is duidelijk dat dit nog minimaal twee weken duurt. Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat we het ontzettend belangrijk vinden dat medewerkers die thuisonderwijs geven of kleine kinderen thuis hebben, daar prioriteit aan (kunnen)  geven. Bij ons crisisteamoverleg was een directeur deze week afwezig, omdat zijn kind aandacht nodig had die alleen hij op dat moment kon geven. Dat is dan de enige juiste keuze.
 
Voel je vrij om keuzes te maken die jou in deze tijd helpen, vraag om hulp zodat in teamverband oplossingen gezocht kunnen worden. Maak afspraken met je leidinggevende en pas in gezamenlijk overleg je takenpakket en/of je werktijden aan. Op alle niveaus binnen de universiteit moeten we ons er bewust van zijn dat sommige taken, projecten of deadlines hierdoor uitgesteld kunnen worden.
 
Vergoedingen bij thuiswerken en op locatie werken in 2021
Deze week ontvang je je eerste salarisstrook in het nieuwe jaar. Onder andere door de wijzigingen in de tegemoetkoming in de reiskosten en de nieuwe internetvergoeding ziet je salarisstrook er waarschijnlijk anders uit dan je gewend bent. Lees meer over de nieuwe vergoedingen bij thuiswerken en werken op locatie per 1 januari 2021 op intranet.

Tot slot
De coronacrisis sleept zich voort en het licht aan het eind van de tunnel is vermoedelijk verder weg dan we zouden willen. We merken zelf en ook in gesprekken met studenten en medewerkers hoe belangrijk het is nieuwe routines op te bouwen. Routines om even te bewegen, tijd te nemen om te lunchen, tussendoor een wandeling te maken of als gezin samen te ontbijten. Wij willen zoveel mogelijk randvoorwaarden scheppen om dit mogelijk te maken. Als de resultaten van de enquête over de vergaderluwe week geanalyseerd en jullie tips geïnventariseerd zijn, komen we hierop terug. Voor nu: praat hierover met elkaar, deel tips, herinner elkaar aan goede voornemens en help elkaar. 

Met vriendelijke groeten,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus

Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...