Cybersecurity - wat kun jij doen? | how can you contribute? Lees online
Universiteit Utrecht

English see below


Beste collega,

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan dat de Universiteit Maastricht in de kerstvakantie te maken had met een serieuze cyberhack. Door deze aanval met ransomware, ook wel gijzelsoftware genoemd, zijn diverse systemen van de Universiteit Maastricht geraakt en onbruikbaar gemaakt.
 
Wat heeft de UU gedaan om niet ook geraakt te worden?
Binnen de Universiteit Utrecht werken wij continu aan het verbeteren van (digitale) veiligheid. De UU beschikt over protocollen die regelmatig getest worden. Er wordt veel geïnvesteerd in het up-to-date houden van het beveiligingsniveau. Hierbij gaat het niet alleen om het beveiligen van systemen en informatie, maar ook over het creëren van bewustwording bij medewerkers en studenten omtrent beveiliging.
 
Security Programma geïntensiveerd
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen is er geen garantie dat de UU niet getroffen kan worden door een dergelijke aanval. Uiteraard hebben wij wel aanvullende maatregelen genomen. Dit past in een grotere en structurele aanpak om de informatieveiligheid van de UU verder te vergroten. Het College van Bestuur heeft eind 2019 besloten het Security Programma te intensiveren. Eén van de eerste stappen is de invoering van twee-factor-authenticatie (2FA) www.uu.nl/2FA. Nadere berichtgeving hierover volgt binnenkort.
 
Ook de UU kan doelwit worden
Het mag duidelijk zijn: ook de UU is doelwit voor cybercriminaliteit. Wees daarom altijd alert! Werk op een veilige manier en blijf dat doen. We realiseren ons dat het doorvoeren van aanvullende maatregelen om de digitale veiligheid van de UU up-to-date te houden iets van iedereen vraagt, maar deze maatregelen zijn van groot belang om onze digitale veiligheid op orde te blijven houden.
 
Wat kun jij doen?
Denk goed na over je wachtwoord, over de plek waar je gegevens opslaat en hoe je informatie met anderen deelt. Het Computer Emergency Response Team (CERT), een gespecialiseerd team van IT-professionals binnen de UU, beheert het centrale meldpunt voor incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en coördineert de afhandeling van incidenten. Heb je een beveiligingscalamiteit zoals een datalek, diefstal of heb je een vermoeden dat je gehackt bent? Neem dan contact op met CERT, www.uu.nl/CERT. Stuur verdachte e-mails door naar cert@uu.nl.

Voor do’s en dont’s voor digitaal werken, ga naar https://intranet.uu.nl/informatiebeveiliging.

Met vriendelijke groet,
Het College van Bestuur,

Prof. mr. Annetje Ottow, Vice-Voorzitter 


Dear colleague,
 
Most of you will be aware that Maastricht University faced a very serious ransomware attack during the Christmas break. This ransomware attack has affected various systems at Maastricht University and rendered them unusable.  
 
Which measures has UU taken to avoid a similar attack?
At Utrecht University, we are constantly working to improve digital and other security. UU has protocols that are tested on a regular basis. We invest a great deal in keeping the security level up to date. This not only involves securing systems and information, but also raising security awareness among employees and students.
 
Security Programme intensified
Despite these precautions, there is no guarantee that UU will not be affected by an attack of this kind. Therefore we have taken additional measures for our IT systems which form part of a wider, structural approach that aims to further enhance UU's information security on an ongoing basis.
At the end of 2019, the Executive Board therefore decided to intensify the Security Programme. One of the first steps is the introduction of two-factor authentication (2FA), www.uu.nl/2FA. Further information about this will follow shortly.
 
UU could also be targeted
It should be clear that UU is also a target for cybercrime. This means you should always stay alert! Please work safely and continue to do so. We realise that implementing additional measures to keep UU's digital security up to date requires efforts on everyone’s part, but these measures are essential if we are to keep our digital security in order.
 
How can you contribute?
Think carefully about your password, where you store data and how you share information with others. The Computer Emergency Response Team (CERT), a specialised team of IT professionals at UU, manages the notification desk for information security incidents and coordinates the handling of incidents. If you have a security emergency such as a data breach or theft, or suspect that you have been hacked, contact CERT, www.uu.nl/cert. Forward suspicious emails to cert@uu.nl.
 
For the dos and don’ts of working digitally, go to https://intranet.uu.nl/security.

Kind regards,
The Executive Board,

Prof. mr. Annetje Ottow, Vice President 

Over dit bericht | about this mail
Je ontvangt dit bericht omdat je student of medewerker bent en (mogelijk) gebruikmaakt van de universitaire IT-systemen. 

This message has been sent to you because you are a student or member of staff at Utrecht University and might be making use of the university's IT systems.  
Afmelden
Gegevens wijzigen
Contact
ICT Servicedesk 
www.uu.nl
Privacyverklaring