Lees online
Universiteit Utrecht
For English, please scroll down

Beste medewerkers en studenten,

Met het oog op de recente ontwikkelingen rond het coronavirus, nu ook in de regio Utrecht, kunnen we ons voorstellen dat er vragen bij jullie leven. Om zoveel mogelijk studenten en medewerkers te bereiken gebruiken we deze mail aan iedereen. De meest actuele informatie vind je op de website van de UU.

We volgen de landelijke richtlijnen RIVM/GGD
De Universiteit Utrecht volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. De GGD legt momenteel geen extra beperkingen op voor de Universiteit Utrecht. Colleges en bijeenkomsten gaan dus gewoon door. Op dit moment is preventie het belangrijkste. Daarom wijzen we jullie graag op de volgende adviezen.

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuis blijven?
Sommige mensen vragen we om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het gaat om mensen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar de universiteit mogen komen voor werk of studie. Ze kunnen wel eventueel thuiswerken. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken. Dit geldt voor de volgende groepen mensen:

 • Huisgenoten van patiënten met COVID-19
 • Mensen die in de afgelopen twee weken in een land/regio zijn geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus of contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus en die momenteel gezondheidsklachten (hoesten of kortademigheid of koorts) hebben. Het gaat op dit moment om de volgende gebieden:
  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Zie RIVM vragen en antwoorden.
 
Ben je medewerker van de UU, meld je dan ziek bij je leidinggevende. Ben je student, en heb je een aanwezigheidsverplichting bij een onderwijsactiviteit of tentamen? Neem dan telefonisch contact op met je studieadviseur of het studiepunt van je faculteit.
Als de klachten (hoesten, kortademigheid of koorts) erger worden, bel je huisarts of de GGD. Neem dan ook contact op met de Universiteit Utrecht via coronavirus@uu.nl.

Hygiënemaatregelen
De bestaande hygiënemaatregelen op de Universiteit Utrecht worden uitgebreid met een extra maatregel, namelijk dat we een ieder verzoeken geen handen te schudden. De belangrijkste andere maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
 • Was je handen regelmatig grondig (met water en zeep) volgens instructies RIVM
 • Gebruik desinfecterende handgel als er geen water en zeep in de buurt is
 • Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg
Moet ik groepsbijeenkomsten/congressen laten doorgaan?
Vooralsnog is er geen reden om (internationale) bijeenkomsten van groepen mensen te annuleren. Wel is het belangrijk om precies in kaart te brengen wie aanwezig zal zijn (inclusief mailadressen). Houd de updates op de website van de UU in de gaten. Als de situatie wijzigt, wordt de informatie daar aangepast.

Reisadviezen en dienstreizen
Ben je van plan om naar het buitenland te gaan voor studie, werk of privé? Controleer vooraf altijd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De meest actuele informatie vind je op Nederland Wereldwijd. Meer informatie over reizen vind je op de website van de UU.

Vragen en informatie
De meest actuele informatie met betrekking tot de UU vind je op onze website. Daar staat ook een link naar informatie voor leidinggevenden, docenten en studiebegeleiders op intranet en alle relevante informatie van het RIVM en de GGD. Vind je geen antwoord op je vraag, mail dan naar coronavirus@uu.nl.

Tot slot
We zien dat het coronavirus impact heeft op de samenleving, dat er veel over wordt gesproken en dat er zorgen zijn. Nu ook in de regio Utrecht iemand besmet blijkt te zijn geraakt, is het belangrijkste advies dat we iedereen willen geven om gebruik te maken van de beschikbare informatie op uu.nl en de tips ter preventie te volgen. Voor ons als universitaire gemeenschap ligt er een taak om samen met elkaar professioneel en nuchter met de risico’s van het coronavirus om te gaan. Samen kunnen we daarmee de risico’s verkleinen en bijdragen aan de bestrijding van het virus.
 
Namens het College van Bestuur,

Anton Pijpers
Voorzitter
 
Dear students and colleagues,
 
In light of the recent developments concerning the coronavirus, which has been detected in the Utrecht area as well, we understand that you may have questions about the current situation. In order to reach as many students and staff as possible, we’re sending this email to everyone. For the most up-to-date information, please consult the Utrecht University web page on the Coronavirus.
 
We follow the national guidelines RIVM/GGD
Utrecht University follows the national guidelines put up by the RIVM and the GGD. Currently, the GGD isn’t imposing any additional restrictions on Utrecht University. Therefore, lectures and meetings will continue as usual. At the moment, prevention is the most important thing. That is why we want to point you to the following recommendations.
 
When are you supposed to stay at home because of the coronavirus?
Some people are asked to limit physical contact with others (social distancing). This concerns people who may have been infected with the coronavirus. This means that they are not allowed to come to the university for work or study. However, they might be able to work from home. They are allowed to go outside for a short visit to the supermarket, for example, but must keep in mind to stay at a distance from others and to not make any physical contact. This applies to:
 • Roommates of patients with COVID-19
 • People who have visited an area where the coronavirus is widespread in the past two weeks or have been in contact with a known patient with COVID-19 in the past two weeks and have health complaints (coughing or shortness of breath or a fever). These areas currently are:
  • China (including Hong Kong and Macao)
  • Singapore
  • South Korea
  • Iran
  • The northern provinces of Aosta Valley, Piedmont, Lombardy, Trentino South Tyrol, Friuli-Julian-Venice, Veneto, Emilia-Romagna and Liguria.
If you are an employee of UU, call in sick with your manager. Are you a student, and do you have an obligation to attend an educational activity or exam? Please contact your study advisor or your faculty's student desk by phone. 
If the symptoms (coughing, shortness of breath and/or fever) get worse, call your GP or the GGD. Please also contact Utrecht University via coronavirus@uu.nl.
 
Hygiene measures
The existing hygiene measures at Utrecht University are expanded with an additional precaution, namely that we ask everyone not to shake hands. The most important other precautions you can implement to prevent the spread of the coronavirus are:
 • wash your hands thoroughly and regularly (with soap and water) according to RIVM instructions (text in Dutch; for an instruction video, scroll down);
 • use hand sanitizer if there is no water and soap available;
 • cough and sneeze in your elbow, not in your hand;
 • use paper handkerchiefs and throw them away immediately after use.
 
Should I allow group meetings/congresses to continue?
For the time being there is no reason to cancel (international) meetings. However, it is important to identify exactly who will be present (including e-mail addresses). Keep an eye on the updates on the UU website. If the situation changes, the information will be updated there.
 
Travel advice and business trips
Are you planning to go abroad for your studies, work or private life? Always check the travel advice of the Ministry of Foreign Affairs beforehand. The most recent information can be found on Nederland Wereldwijd. More information on going abroad can be found on the UU website.
 
Questions and information
The most up-to-date information concerning Utrecht University can be found on the UU webpage, including all relevant information from the RIVM and GGD and links to the intranet for information for managers, teachers and study advisors. If you can't find an answer to your question, please mail to coronavirus@uu.nl.
 
In conclusion
We can see that the coronavirus has an impact on society and that there is a lot of debate and growing concerns. With the current news about infection in the Utrecht area, the most important advice we want to give is to make use of the information available on uu.nl and follow the prevention tips. For us, as a university community, we have a task to deal with the risks of the coronavirus professionally and calmly. Together we can reduce the risks and contribute to the fight against the virus.
 
On behalf of the Executive Board,
 
Anton Pijpers
President
 
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...